Dobrý den,

nacházíme se na začátku nového školního roku 2019/2020, který s sebou přináší k nám do školy jednu velkou změnu a to v podobě informování rodičů o prospěchu a chování jejich dětí prostřednictvím elektronické žákovské knihy (eŽK). K tomuto systému lze přistupovat buď z počítače přes prohlížeč www stránek ( www.bakalari.zshusinec.cz) nebo přes aplikaci v mobilním telefonu (systém Android nebo iOS).

Přístupové údaje obdrží každý rodič u třídního učitele nebo bude předán v zalepené obálce s razítkem školy s nutností potvrzení (podpis) o předání do omluvného listu. Je nutné, aby přístupové údaje pro rodiče byly skutečně zachovány jen a jen pro rodiče! Přihlášením budete mít přehled o rozvrhu vašich dětí, jejich absenci, výchovných opatřeních, průběžné klasifikaci a plánovaných akcích. Prostřednictvím služby Komens budete moci lépe komunikovat s učitelem, vedením, žáky a také mezi rodiči navzájem.

Počítáme s tím, že se mohou v počátcích zavádění elektronické žákovské knížky ojediněle objevit určité problémy, ať již technického charakteru, tak v podobě možnosti přístupu a.j., nicméně věříme, že si na novou službu brzy zvyknete a přinese vám spolu s neustále aktualizovanými www stránkami naší školy ještě větší přehled, co se u nás děje a především věříme, že vám bude prospěšná.

S pozdravem Mgr. Marian Jungwirth (zástupce ředitele školy)

<<přístup>>

Podmínky k používání elektronické žákovské knížky
Přístup k žákovské knížce
Přístupové údaje: Při zadávání hesla věnujte pozornost velkým a malým písmenům! Při používání aplikace v mobilním telefonu (tabletu) je možnost „zatrhnout" trvalé přihlášení a tím odpadá opakované zadávání hesla. Rodiče, kteří mají více dětí na škole, obdrží pro každého žáka jiný přihlašovací údaj. V aplikaci lze vytvořit účty a tím plynule mezi nimi přepínat.

 • Pro elektronickou žákovskou knížku (dále jen eŽK) na naší škole se používá systém Bakaláři, který je v 60% všech škol u nás.
 • Každý žák a zákonný zástupce obdrží, své originální uživatelské jméno a heslo, které mu umožní přihlášení do systému.
 • Systém eŽK je možno využívat buď přes rozhraní www stránek nebo pomocí aplikace v telefonu, tabletu (systém Android nebo iOS)
 • Přihlašovací údaje do eŽK předá zákonnému zástupci žáka proti podpisu třídní učitel nebo bude předán v zalepené obálce s razítkem školy a s nutností potvrzení (podpis) o předání do omluvného listu. Vzor: „Převzal(a) jsem nové přihlašovací kódy" datum + podpis. Pokud převzetí nepotvrdíte, budou nové kódy zneplatněny, o čemž budete předem informováni.
 • V případě ztráty přístupových údajů je nutné písemně nebo osobně zažádat o nové a celý proces opakovat.
 • Přihlašovací údaje do systému obdrží také proti podpisu, prostřednictvím třídního učitele, samotní žáci.
 • Vstup do systému je přes web naší školy bakalari.zshusinec.cz

Osobní údaje dítěte, jeho známky, výchovná opatření, rozvrh a jiné údaje, které rodič získá v eŽK, patří k citlivým osobním údajům, ke kterým mají přístup pouze zákonní zástupci žáka a žák. Upozorňujeme rodiče na skutečnost, že v případě předání přístupových údajů jiným osobám, nebude dodržen zákon o ochraně osobních údajů.


Absence:
oznamování a omlouvání absence žáka není pomocí eŽK možná. Zákonný zástupce je povinen toto provádět pomocí omluvného listu.
Co je to váha známky?

 • váha známky může být od 1 do 10;
 • čím je známka významnější, tím má vyšší váhu;
  - např. známka za čtvrtletní práci - váha 10 (do celkového průměru se počítá jako 100%); známka za domácí úkol - váha 2 (do celkového úkolu se počítá jako 20%);
  - váha známky a celkový průměr se nemusí zobrazit u každého předmětu (záleží na nastavení učitelem daného předmětu).

Zápis domácích úkolů
V oddíle výuka má pouze informativní charakter. Způsob zadávání domácích úkolů (do systému nebo jiná forma) je vždy v kompetenci vyučujícího daného předmětu. (Není povinností učitele zapisovat domácí úkoly a pokyny k vypracování domácího úkolu do systému Bakaláři).

Doplňující informace
- Zákonný zástupce odpovídá za aktuálnost a správnost osobních údajů v oddíle osobní údaje. Případné změny hlásí třídnímu učiteli.
- Zákonný zástupce se pravidelně seznamuje s prospěchem a chováním svého dítěte, sleduje informace na nástěnkách v eŽK, toto stvrzuje přihlášením do eŽK. Škola tak má možnost kontroly, zda rodiče vzali informace na vědomí.
- Své přístupové údaje do eŽK nesmí zákonný zástupce předat svému dítěti. Pokud se tak stane, ztrácí škola přehled o návštěvách rodiče v eŽK a následně neví, zdali si zákonný zástupce přečetl informace, které mu škola prostřednictvím eŽK předává.

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.