Školská rada

Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům žáků, zletilým studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

Aktuality pro volby nové školské rady 2017

Složení rady školy na období let 2015 - 2017

  1. Mgr. Milan Zíka - za rodičovskou veřejnost - předseda
  2. Mgr. Renaty Čechová - za pedagogické pracovníky - zástupce předsedy
  3. Mgr. Marian Jungwirth - za pedagogické pracovníky - jednatel
  4. Ing. Václav Heinzl - za Město Husinec - člen rady
  5. Kateřina Velková - za rodičovskou veřejnost - členka rady
  6. Radek Malec - za Město Husinec- člen rady

 

 

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2014

Vážení rodiče,
dle zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, školský zákon, paragraf 167, odstavec 4 vyhlašuji volby do Školské rady.
Termín voleb: 3.11.2014, 15-17hodin v budově ZŠ Husinec.

Tajné hlasování proběhne v jednotlivých třídách. Případné dotazy v ředitelně školy.

KANDIDÁTI DO ŠKOLSKÉ RADY (2014-2017):

pan Václav Klabouch
paní Jitka Kůsová
paní Šárka Majerová
paní Kateřina Velková
paní Květa Wőlfová
pan Milan Zíka

 

Za zvoleného člena jsou považování ti kandidáti, kteří získají největší počet hlasů. Ostatní jsou považováni za náhradníky. Z tohoto důvodu Vás žádám, abyste na předložené kandidátce zatrhli 2 jména. Pokud budou zatrženy 3 a více jmen, je kandidátka neplatná.

V Husinci, dne 3.11.2014

Děkuji za spolupráci, Mgr. Eva Zemanová

VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY 2014

Vážení rodiče,

dovolte, abych Vás oslovila v souvislosti s přípravou voleb do školské rady při Základní škole M.J.Husa a Mateřské školy v Husinci. Volební období je tříleté (2014-2017). Zasedání probíhá 2x ročně (jarní a podzimní zasedání)
Složení školské rady:
2 kandidáti za rodičovskou veřejnost
2 kandidáti za město Husinec
2 kandidáti za pedagogický sbor ZŠ MJ Husa a MŠ Husinec

Kandidáti za rodičovskou veřejnost - informaci předejte, prosím, do čtvrtka 30.10.2014.

Volba proběhne při příležitosti rodičovských schůzek dne 3.11.2014

V Husinci, dne 24.10.2014

Děkuji, Mgr. Eva Zemanová, ředitelka školy

Zápis o průběhu a realizaci voleb do školské
rady ZŠ M.J.Husa v Husinci - zástupci rodičů


Termín: 3.listopad 2014 , 15,00 - 17,00 hod. v budově školy

Počet oprávněných voličů: - rodiče 132

Počet zúčastněných voličů: - rodiče 79 (59,8% )

Platnost kandidátních lístků: - rodiče 67 platných (platný hlasovací lístek = 2 zvolení kandidáti)
12 neplatných

Výsledek voleb: - za členy školské rady ZŠ M.J.Husa v Husinci byli zvoleni:
p.Milan Zíka, Jeronýmova 58, Husinec 32 hlasů
p. Kateřina Velková, Komenského 80, Husinec 30 hlasů

- náhradníci:
p. Václav Klabouch, Žižkova 326, Husinec 21 hlasů
p. Jitka Kůsová, Kostnická 248,Husinec 20 hlasů
p. Šárka Majerová, Husova 231, Husinec 20 hlasů
p. Květa Wőlfová, Kostnická 277, Husinec 5 hlasů

Volební komise:

předseda - Ing. Jan Jaroš
členové - Mgr. Ludvík Filip
Mgr. Eva Zemanová


Jiné skutečnosti:

Volby vzhledem k připravenosti a trvalému zájmu rodičů o práci dětí a školy, proběhly naprosto bez problémů a připomínek.

V Husinci dne: 4. listopadu 2014

Ing. Jan Jaroš (předseda volebního výboru)

Mgr.Eva Zemanová (ředitelka školy)

Konkurz na ředitele školy

Významné zasedání školské rady dne 15.3 2012 se zabývalo problematikou školského zákona (č. 561 / 2004 Sb.), který se dočkal rozsáhlejších úprav, které byly provedeny zákonem č. 472 / 2011 Sb. a nabyly účinnosti 1. 1. 2012.

Konkrétně se jednalo o změny týkající se pravomocí školské rady. Nově se nevyjadřuje k rozboru hospodaření, ovšem má významnou pravomoc podávat návrh na odvolání ředitele a vyhlášení konkurzu.

Novinkou v životě ředitelů je šestileté hodnocení, a proto z tohoto důvodu zákona uložil školským radám v průběhu ledna 2012 projednat návrh na vyhlášení konkurzu, pokud stávající ředitel je ve funkci více než 6 let. Nová školská rada v Husinci se rozhodla konkurz nevyhlásit a prodloužila dobu trvání pracovního poměru ředitele na dobu určitou, nejméně do ukončení projektu „Peníze školám (31. 12. 2013). Toto vzal na vědomí a potvrdil i zřizovatel.

  • Dokumenty

    Přehled dokumentů školské rady - zápisy z jednání, volby do školské rady, jednací řád

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.