Školní poradenské Pracoviště (ŠPP)

Novela školského zákona [ 400.63kB]

Metodička prevence

Mgr. Renata Čechová

 • organizuje akce zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů
 • vypracovává Minimální preventivní program školy
 • je kontaktní a vedoucí osobou školní samosprávy (žákovského parlamentu)
 • pracuje se žáky v rámci hodin osobnostně sociální výchovy
 • spolu se zástupcem ředitele spolupracuje s OSPOD
 • spolupracuje s dalšími členy školního poradenského pracoviště

Výchovná poradkyně

Mgr. Eva Zemanová

 • vede agendu k žádostem o vyšetření žáků v pedagogicko-psychologické poradně
 • vede agendu k zápisu do 1. třídy, podílí se na zápisu
 • vede agendu k přijímacímu řízení na střední školy a odborná učiliště
 • vede kariérové poradenství, konzultuje s rodiči i žáky
 • spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou v Prachaticích

Seciální pedagožka

Mgr. Věra Linzmajerová

 • koná plošnou podpůrnou činnost v prevenci specifikých vývojových poruch učení (SVPU) v 1. a 2. třídě („půlené hodiny")
 • koná reedukace SVPU (nápravy poruch)
 • koná řečovou průpravu dětí s problémy v řečové oblasti
 • koná předškolní přípravu v mateřské škole
 • podporuje pedagogy při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů u žáků s integrací
 • konzultuje s rodiči či žáky (problematika učení, event. chování)
 • spolupracuje s PPP Prachatice a SPC při ZŠ logopedické v Týně n. Vlt.
 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.