Environmentální vzdělávání a osvěta

Motto:

„Ctíme životní prostředí a chováme se ekologicky"

Ochrana životního prostředí se v současnosti stává a stala jednou ze základních priorit a potřeb společnosti. Řešení problémů životního prostředí se tak stává neoddělitelnou součástí řízení podniků a organizací (ovlivňuje náklady provozu, vztahy zaměstnanců, vztahy k okolí a společnosti).Toto se ve velké míře dotýká i školního prostředí, kde tyto skutečnosti jsou umocněny výchovou a přípravou mladé generace na tyto úkoly přímo životního charakteru.

Environmentální profil se proto netýká ve školství pouze vlastní problematiky, ale vstupní dominantou je samotné chování žáků. Proto vzniklo „Desatero Komunitní školy" a samostatné „Desatero ekologické".

Ekologické desatero Komunitní školy

  1. Vážíme si života a ctíme zákony přírody.
  2. Jsme ohleduplní a citliví k ostatním lidem.
  3. Z hlediska života, chápeme své místo v biosféře.
  4. Myslíme v souvislostech a domýšlíme důsledky svých činností v životním prostředí.
  5. Dodržujeme zákony na ochranu prostředí a toto požadujeme i od ostatních lidí.
  6. Chráníme své zdraví a zdraví ostatních.
  7. Hledáme, upozorňujeme a uplatňujeme své možnosti při ochraně a zlepšování životního prostředí.
  8. Udržujeme čistotu, pořádek a aktivně pečujeme prostředí v němž žijeme.
  9. Učíme se vnímat krásu, milovat přírodu a pomáhat ostatním.
  10. Uvědomujeme si vždy svou občanskou a lidskou odpovědnost ve vztazích k životnímu prostředí, a to v zájmu naší současnosti i budoucnosti.

 

Plán environmentálního vzdělávání a osvěty [ 479.91kB]

 

Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti