Asistentky pro integraci

Mgr. Attendornová Miroslava, Mgr. Linzmajerová Věra

Naše základní škola si velmi dobře uvědomuje rizika, která mohou ovlivňovat průběh vzdělávání i osobní život jednotlivce. Proto již druhým rokem na naší ZŠ funguje školní poradenské pracoviště, které s ohroženými dětmi pracuje tak, aby se rizika minimalizovala.

Hlavní cílovou skupinou, na kterou se zaměřujeme, jsou děti se specifickými vzdělávacími potřebami (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, ADD, ADHD, dysfázie apod.). Tyto děti jsou doporučeny k vyšetření do spádové pedagogicko-psychologické poradny, kde proběhne odborná psychologická a speciálně pedagogická diagnostika, a poté jsou doporučeny k integraci nebo reedukaci na naší základní škole. Spolupracujeme také se Speciálně pedagogickým centrem při Základní škole logopedické v Týně nad Vltavou.

Děti integrované na naši ZŠ se učí v běžných třídách, ale mají navíc individuální vzdělávací program se speciální pedagožkou na naší škole v rozsahu 1 hodiny týdně. Individuální vzdělávací program probíhá podle individuálního vzdělávacího plánu, který naše speciální pedagožka vypracuje podle doporučení z PPP nebo SPC. V tomto školním roce máme 3 integrované žáky.

Žáci, jejichž obtíže charakteru SPU nejsou v takovém rozsahu, pracují po vyučování ve skupině reedukace, která zajišťuje obdobnou reedukační práci jako PPP. Vzdělávací program se zaměřuje na dílčí oslabení sluchového a zrakového vnímání, sluchové a zrakové diferenciace a paměti, analýzy a syntézy, grafomotoriky a jemné motoriky, dále procvičují čtení s porozuměním a koncentraci pozornosti. Děti jsou rozděleny do dvou skupin.

Ve škole se snažíme také o prevenci. K tomu slouží půlené hodiny českého jazyka v 1. a 2. ročníku, kde speciální pedagožka pracuje vždy s jednou polovinou třídy. Rozpoznává dosaženou vývojovou úroveň dílčích intelektových schopností žáků a ve výuce pracuje na jejich posilování a eventuálním zamezení rozvoje SPU. V těchto hodinách využívá také možnosti rozvoje sociálních dovedností a návyků žáků, rozvoje komunikace a vyjadřovacích schopností dětí, intelektualizace řeči. Někdy jsou nedostatky u žáků vývojového charakteru, jindy jsou způsobeny absencí kulturního kapitálu, sociálním prostředím, ze kterého děti přicházejí.

V poradenském pracovišti pracuje speciální pedagožka, která zároveň vyučuje ve všech ročnících 1. stupně, takže zná všechny žáky a může konzultovat s ostatními učiteli jejich problémy a může spolupracovat i na způsobech hodnocení žáků.

Součástí školního poradenského pracoviště je i práce metodika prevence, který se zaměřuje na žáky 2. stupně. Nemyslitelná je též spolupráce s výchovnou poradkyní, která pomáhá zprostředkovávat vyšetření v PPP. Rodiče mají možnost se zmíněnými pracovníky jednat jak při třídních schůzkách, tak i v osobních konzultacích, které probíhají během celého školního roku.

Nově se naše škola mohla v tomto školním roce roce zapojit do operačního programu VK IPPP pro RŠPP - VIP II, takže speciální pedagožka školy mohla svou činnost rozšířit o řečovou průpravu dětí mateřské školy a další asistentkou pro integraci se mohla stát třídní učitelka 1. třídy základní školy Dana Dejmková.

V současnosti pracujeme se 14 dětmi 1. stupně na nápravách specifických poruch učení, obtížích tohoto typu, v 1. a 2. třídě se věnujeme prevenci a podchycení eventuálních obtíží a s 8 dětmi MŠ se provádí řečová průprava a event. příprava na nástup do 1. třídy.

 

Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti