Zpravodaj projektu Peníze školám

Projekt „Peníze školám"zahájila naše škola v dubnu 2011

Informační a komunikační technologie vstupují razantně do vzdělávání a právě pro zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách byl MŠMT vyhlášen projekt „Peníze školám". V souladu s podmínkami pro poskytování finančních prostředků naše škola předložila projektový záměr a byla jí od 1.dubna 2011 do 31.12.2013 povolena realizace projektu ve finanční výši 1 003 774 Kč bez finanční spoluúčasti zřizovatele Města Husinec.

Cílem projektu „Peníze školám"je pomocí nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání. Cíle tohoto projektu vycházejí z potřeb školy a ze ŠVP - „Komunitní škola". Naše škola uplatňuje prvky klasického i moderního vyučování a chceme naučit využívat nabyté vědomosti žáků pro praktické užití. Je důležité předávat takové znalosti a dovednosti, které budou uplatnitelné v životě. Cílem projektu je vytvořit u každého žáka pozitivní vztah ke vzdělávání a to názornou a efektivní formou za využití interaktivních nástrojů ve výuce. Prioritou je vést žáky k všestrannému používání informačních technologií. Dále je cílem projektu další zkvalitnění vlastní výuky prostřednictvím veškerých činností při využití digitálních technologií. Podporovány jsou takové činnosti, které zvyšují dynamiku, originalitu, názornost, interakci mezi učitelem a žákem, směřující ke zvýšení motivace žáků a ke zlepšení studijních výsledků. Pomocí interaktivních nástrojů tak dáme dětem dostatek možností a podnětů, aby se samy učily a objevovaly svět kolem sebe. Zvýšíme tak především kvalitu výuky zaměřené na rozvoj přírodovědné, čtenářské a informační gramotnosti cílenou podporou pedagogických pracovníků při jejich přípravě na vyučovací hodinu.

Naše škola se chce nadále v rámci možností věnovat individuálně každému žákovi a budeme otevření žákům se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Cílem je vytvořit podmínky pro plnohodnotné zapojení žáků se SVP ( specifické výchovné poruchy) do škol hlavního vzdělávacího proudu. Proto díky projektu budeme mít opět možnost zapojit do procesu inkluzivního vzdělávání žáků se SVP speciálního pedagoga. Ten bude především provádět depistážní činnosti, diagnostiku, konzultační, poradenské a intervenční práce, metodické, koordinační a vzdělávací činnosti. Výhodou určitě je i dlouhodobá stabilizace a odbornost pedagogického sboru.

Pedagogičtí pracovníci budou proškoleni v zavádění inovativních forem a metod výuky směřujících k rozvoji přírodovědné, čtenářské i informační gramotnosti.Prostřednictvím dalšího vzdělávání pak bude podpořena znalost využívání digitálních technologií ve vzdělávacím procesu i v profesním životě žáků.

Jako indikátory úspěšnosti tohoto projektu budou vzdělávací výsledky žáků, každoročně testované ve 3.5. 7. a 9.ročníku, výsledky v soutěžích, reprezentace školy, města a především spokojenost žáků i rodičů.
Mgr.Václav Kuneš, ředitel školy

ŠVP ZV „Komunitní škola" a životní prostředí

Významnou součástí programu z hlediska environmentálního vzdělávání žáků v rámci projektu „Peníze školám" je problematika životního prostředí. Životní prostředí nás totiž formuje daleko více, než jsme si ochotni připustit, ať se jedná o kontakty s předměty denního užívání, včetně pracovního prostředí nebo celkovou upravenost a estetizaci, která se vzhledem k vytváření umělého prostředí a technického pokroku, někdy vytrácí.Podstatné však je, a této skutečnosti věnujeme již řadu let pozornost, že tato problematika završuje prvotní orientaci dítěte ve světě a výchova ve škole by měla vyvést žáky z tohoto bludného kruhu. Nejedná se však pouze o iniciativy týkající se domova a školy, kde se žáci nejčastěji pohybují, ale i region České republiky z hlediska exteriérů krajiny, památek a architektury.

Pokud se v tomto případě zamyslíme nad samotnými postoji žáků, vychází především z konzumního poslání sídlišť, kde v řadě případů není zázemí pro estetický vjem. Projekt proto počítá a řeší tyto záležitosti, které se týkají poznatků i praktických řešení prostorového uspořádání, upravenosti, úlohy výtvarného díla v interiéru a exteriéru. Vše toto si žáci již vyzkoušeli u návrhů týkajících se barevného řešení objektu školy, plánu environmentální zahrady , a to nejen z hlediska jejího ozelenění.

K dalším úkolům výchovně vzdělávací skladby projektu určitě patří akce vlastivědného charakteru zaměřené zejména na krásnou Šumavu, ale i systematické poznávání historických měst a zajímavých míst v Čechách i na Moravě. K tomu dnes inspiruje z hlediska ŠVP ZV i mezipředmětová návaznost, zejména v zeměpisu, dějepisu, vlastivědě, prvouce, češtině, výtvarné výchově, ale i celé škále přírodovědných předmětů.

Druhá část školního roku 20010/2011 byla proto, vzhledem k projektové podpoře, pro žáky školy určitě bohatá. Nezapomenutelnými se stanou určitě akce týkající se návštěvy Jihočeského muzea, konkrétně expozice o Šumavě a Karlu Klostermannovi, návazná návštěva meteorologické stanice Churáňov, rozhledny na Javorníku, IC NPŠ ve Stožci, poznávací a průzkumnické akce v okolí Husince a především skvostné Blanice.

Základy finanční gramotnosti mají v osnovách školy své místo

Společnost bez školství si nelze představit. Školství je předpokladem vzdělanosti i jejím obrazem a mělo by odrážet, kam společnost směřuje. Vzhledem k nebývalému rozvoji moderních informačních a komunikačních technologií se mění situace v řadě oborů a komunikace s občany získává zcela jiný rozměr.

S tím také souvisí rychlý rozvoj finančních služeb, korespondující s moderní tržní ekonomikou, které ovlivňují chování české populace a jejich postoj k úsporám, investicím, ale i zadlužování. Zařazení této problematiky do výuky školy . Dnes můžeme konstatovat, že první výsledky se již dostavily. V okresním kole soutěže skončilo naše družstvo v roce 2011 i 2012 ve složení D.Hejhal, M.Friedbergerová, V.Gelnar na 1. místě.

„Buď občanem a především člověkem"

K zaklínadlům současné dospívající generace určitě patří jejich chování a vystupování. Pokud se však ponoříme do historie, najdeme na vysvědčení hodnocení, které dnes v každé tváři vymámí úsměv. Mravy mohly býti „velmi dobré", „dobré", „prostřední", „nepřiměřené", docházka do školy „velmi pilná", „pilná", „řídká".

Role rodičů a školy z hlediska prosociálního jednání dětí je však stále neoddělitelnou součástí vzdělávání. Stejně jako v minulých letech, připravila základní škola pro žáky 8. a 9. ročníku seminář, dotýkající se této oblasti z hlediska chování, řeči těla v životě člověka a společenské etikety. Průvodcem a rádcem, který žáky zaujal, byl člověk nejpovolanější, a to taneční mistr J. Fíla z Vimperka.

 

Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti