Slovo ředitelky školy

Milí žáci, vážení rodiče,

vítám vás v novém školním roce 2022/2023. Během léta se ve škole udělalo mnohé. V rámci údržby došlo k vymalování tříd, ve dvou třídách na druhém stupni je položeno nové lino, prvňáčci se mohou těšit na novou tabuli, některé třídy jsme dovybavili potřebným nábytkem. Zcela v novém je počítačová učebna, do které jsme na jaře z projektu Digitalizace pořídili počítačové vybavení a projekční techniku, nyní nově z projektu Šablony nábytek - skříně, počítačové stoly.

 Od tohoto školního roku MŠMT provedlo úpravy RVP = rámcový vzdělávací program. Z RVP vycházejí školní vzdělávací programy, tedy to, co se ve škole žáci učí. Největší změny se týkají oblasti digitální gramotnosti. Ministerstvo poskytlo školám finanční prostředky na pořízení učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí.  V naší základní škole jsme pořídili pomůcky za 180 000,- Kč, mateřská škola má k dispozici 48 000,- Kč.

V oblasti projektů navazujeme již počtvrté v řadě na Šablony – personální podpora, nákup učebních pomůcek, školení pedagogů. Nově v rámci projektu „Institucionalizace podpůrných pedagogických pozic“ ve spolupráci  s pedagogicko- psychologickou poradnou v Č. Budějovicích budeme mít příležitost využívat služeb školního psychologa a speciálního pedagoga. Pokračuje spolupráce s MAS Šumavsko (především materiální vybavení, vzdělávací akce), se Správou Národního parku Šumava, VK Jihostrojem České Budějovice (minivolejbal v barvách), Jihočeskou hospodářskou komorou – možnost konzultací pro žáky, rodiče s psychologem, kariérovým poradcem. Již léta jsme součástí projektu Ovoce a mléko do škol.  Každý projekt je pro školu přínosem ať už z hlediska finančního, materiálního zabezpečení, nebo metodické podpory. 

Dlouhodobě spolupracujeme s DDM Prachatice (zájmové kroužky), pravidelně se zapojujeme do olympiád a soutěží v rámci okresu i kraje. V novém školním roce se žáci mohou těšit na tradiční vzdělávací akce, výlety, besedy a exkurze.

Přeji všem šťastné vykročení do nového školního roku 2022/2023.

                                                                                                              Mgr. Eva Zemanová

 

Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti