O mateřské škole

Historie mateřské školy

Historie MŠ v Husinci sahá až do roku 1948. V této době zde skončil dětský útulek a vznikla mateřská škola, která byla umístěna v prostorách bývalé knihovny v budově místního kina. Vzhledem k nevyhovujícím podmínkám byla mateřská škola několikrát přemístěna. Ze "školní vily" čp. 226 se stěhovala do budovy „pekařské školy" čp. 73 a odtud do hotelu „Na knížecí" čp. 72, stále ještě jako jednotřídní mateřská škola.

Potřeba nových prostor, důstojných pro výchovu stále narůstajícího počtu dětí, vedla k výstavbě nové budovy mateřské školy. V přístavbě k budově stávající základní školy vznikly v přízemí a 1. poschodí prostory pro dvě třídy mateřské školy, včetně příslušenství a technického zázemí, ve druhém patře další dvě třídy základní školy. Provoz v nové budově byl zahájen v roce 1962, zprvu jako jednotřídní mateřská škola, ve velmi krátké době však byla otevřena i druhá třída.

V roce 2003 došlo k zásadní organizační změně. Mateřská škola se stala součástí samostatného subjektu - Základní škola M. J. Husa a Mateřská škola Husinec.

V letech 2013-14 byla škola přístavbou rozšířena o jednu třídu a přilehlá zahrada byla vybavena moderními herními prvky. Po dokončení zateplení celé budovy získala tak i mateřská škola charakter moderního zařízení pro děti předškolního věku.

Mateřská škola dneška - poslání

Dle jedné z oficielních definic předškolní vzdělávání podporuje výchovné působení rodiny a doplňuje je o specifické podněty, rozvíjí je a obohacuje. Je etapou vzdělávání, v němž dítě získává především sociální zkušenosti, základní poznatky o životě kolem sebe a první podněty pro pokračující vzdělávání i celoživotní učení.

Mateřská škola v Husinci se řadí svou kapacitou spíše k menším školám. Má tak šanci zachovat si specifickou rodinnou atmosféru, v které se všichni navzájem dobře znají. Znají své kořeny i současné zázemí, což pomáhá k většímu porozumění dětem i možnosti vytvoření úzké spolupráce a otevřené komunikace s rodiči.

Mateřská škola se řídí Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a podle tohoto dokumentu též vypracovává svůj specifický Školní vzdělávací program tak, aby odpovídal místním podmínkám a potřebám školy. Název našeho programu jsme vybrali "Rok se sluníčkem". Má vypovídat o zaměření práce školy na harmonický vývoj dítěte ve všech jeho složkách i o dlouhodobém pozitivním klimatu, které bychom společně s rodiči chtěli pro naše děti vytvářet.

 

Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti