Povinné úřední dokumenty mateřské školy

Školní vzdělávací program - "Rok se sluníčkem"

Obsahuje:

1. Identifikační údaje o škole
2. Obecná charakteristika školy
3. Podmínky vzdělávání
3.1. Věcné podmínky
3.2. Životospráva
3.3. Psychosociální podmínky
3.4. Organizace chodu MŠ
3.5. Řízení mateřské školy
3.6. Personální a pedagogické zajištění
3.7. Spoluúčast rodičů
3.8. Podmínky pro vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami
3.9. Podmínky pro vzdělávání dětí nadaných
3.10. Podmínky pro vzdělávání dětí od dvou do tří let
4. Organizace vzdělávání
5. Charakteristika vzdělávacího programu „Rok se sluníčkem"
5.1. Filozofie školy
5.2. Cíle a záměry školy
5.2.1. Cesta k našim cílům - formy a metody vzdělávací práce
6. Vzdělávací obsah
6.1. Integrované bloky
6.1.1. Voláme sluníčko, haló, haló
6.1.2. Jak sluníčko namalovalo podzim
6.1.3. Sněží, sněží potichu, slunce chodí v kožichu
6.1.4. Sluníčko už zase svítí, vyšívá svět pestrou nití
6.1.5. Koulej se sluníčko, kutálej
7. Evaluační systém

Plné znění k nahlédnutí v MŠ, v přiloženém dokumentu zkrácená verze - Školní vzdělávací program [ 1.25MB]

 

Školní řád

Obsahuje:

1. Základní ustanovení
2. Povinné předškolní vzdělávání, individuální vzdělání
3. Provoz a vnitřní režim školy
4. Přijímání dětí do MŠ
5. Ukončení školní docházky
6. Úplata za předškolní vzdělávání
7. Stravování
8. Evidence dětí
9. Ochrana zdraví a bezpečnost v MŠ
10. Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy rizikového chování
11. Práva a povinnosti zákonných zástupců
12. Práva a povinnosti dětí
13. Závěrečná ustanovení

Plné znění v přiloženém dokumentu - školní řád mš platný od 1.1.2017 [ 812.31kB] Individuální vzdělávání dodatek [ 441.52kB]

 

Provozní řád

Obsahuje:

1. Údaje o zařízení
2. Popis zařízení
3. Režim dne
3.1. Nástup dětí do mateřské školy
3.2. Režim dne
3.3. Hra
3.4. Pohybové aktivity
3.5. Pobyt venku
3.6. Odpočinek
3.7. Stravování
3.8. Doba zahájení podávání stravy
3.9. Pitný režim
3.10. Otužování
4. Způsob zajištění vhodného mikroklimatu
4.1. Způsob a intenzita větrání
4.2. Teplota vzduchu
4.3. Osvětlení
5. Zásobování pitnou vodou
6. Způsob zajištění výměny a skladování prádla
7. Hygienicko-protiepidemický režim
8. Péče o školní zahradu
9. Závěr

Plné znění v přiloženém dokumentu - Provozní řád [ 516.73kB]

Dotazníková šetření, ankety

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.