Nabídka školních aktivit


Školní rok 2009 / 2010 přinesl i do naší husinecké školy řadu staronových i nových požadavků, které bezprostředně souvisí s novým školním vzdělávacím programem a tradicemi školy.

Vaše děti budou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu „Komunitní škola", kde prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.

V kontextu na region se pak připojujeme ke vzdělávacím trendům v Evropě a mimořádnou pozornost tak u žáků budeme věnovat rozvoji kompetencí, které jsou pro život v jednadvacátém století nezbytné. Především však vybudování dostatečného základu pro celoživotní vzdělávání se, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení.

Základní a nejvýznamnější vzdělávací a výchovné cíle, a to poznávací, kde půjde zejména o dovednosti a kompetence vedoucí k aktivnímu učení se, řešení problémů, komunikaci, získání potřebných sociálních i občanských dovedností a cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků.

Z hlediska konkrétních forem práce se jedná o tyto aktivity:

 • tvořivé výukové metody
 • vedení žáků k odpovědnosti
 • vysokou kvalifikovanost pedagogů
 • otevřenost, rodiče mají po dohodě možnost kdykoliv se účastnit vyučování
 • problémy neskrýváme, vše s rodiči a dětmi řešíme (průběžně, tradiční účast žáků na
 • rodičovských schůzkách)
 • systematický rozvoj osobnosti dětí - partnerské vtahy se žáky, žákovský parlament školy
 • v případě potřeby individuální vzdělávání žáků (nadaných i se specifickými výukovými potřebami, odborné vedení zajištěné školním poradenským pracovištěm, toleranci při hodnocení postižených žáků)
 • pro budoucí prvňáčky ve spolupráci s přípravu na bezproblémový vstup do školy
 • bezplatnou odbornou logopedickou poradnu a nápravu pro žáky I. stupně
 • zdravé velké přestávky pro žáky v areálu školy a bezpečné prostředí - vše pod jednou střechou (mateřská škola, školní jídelna, školní družina, školní knihovna, tělocvična, vyčleněné prostory pro kroužky a zájmovou činnost)
 • zvýšené úsilí v prevenci a ochraně žáků před sociálně patologickými jevy (kouření, alkohol, drogy) systematickou osvětovou činností
 • vypracovaný systém pomoci dětem při náhlých zdravotních problémech (traumatologický plán Traumatologický plán [ 229.43kB] )
 • dobrou informovanost rodičů o práci školy, akcích žáků - školní časopis „Pírko", informační listy vedení školy, třídních učitelů, konzultace pro rodiče, partnerství ...
 • důslednou spolupráci s Radou školy a zřizovatelem Městem Husinec
 • spolupráci se školami v regionu i v zahraničí
 • povinnou výuku anglického jazyka od 3. ročníku
 • druhý jazyk (němčina) od 7. ročníku jako volitelný předmět

v 8. a 9.ročníku, individuální přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na SŠ

 • shrnující předmět „Seminář a praktikum přírodovědných předmětů" v 9. ročník
 • předmět „Informatika" ve 4. - 9. ročníku
 • „Praktikum výchovy k povolání" v 8. a 9.ročníku
 • předmět Osobnostní sociální výchova a etika v 6. - 9. ročníku
 • plavecký kurz pro žáky I. stupně, soustředění třídních a sportovních kolektivů, exkurze a poznávací školní výlety pro žáky
 • realizace zajímavých projektů pro žáky v rámci vyučování i ve volném času (Husinec - naše město, Zvykoslovné slavnosti regionu, Klub cestovatelů, Naši významní rodáci, Turisté jsou v Husinci vítáni, Strom regionu, Zdravé dny ve škole, Halloween, Miss školy, Den dětí, Superstar školy, školní sportovní soutěže, Dny evropské kuchyně, okresní turnaj ve vybíjené, řadu tradičních sportovních soutěží školy, pestrý čas vánoční ve škole aj.
 • tradiční kroužky zájmové činnosti sportovního, společenského a estetického charakteru.

 

 

Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti