Nabídka školních aktivit


Školní rok 2009 / 2010 přinesl i do naší husinecké školy řadu staronových i nových požadavků, které bezprostředně souvisí s novým školním vzdělávacím programem a tradicemi školy.

Vaše děti budou vzdělávány podle školního vzdělávacího programu „Komunitní škola", kde prvořadou ambicí je proměnit školu v prostředí, kde se dětem s velmi různorodými vzdělávacími potřebami dostává nejen kvalitní a kvalifikované vzdělávací péče, ale kde se současně cítí bezpečně a spokojeně.

V kontextu na region se pak připojujeme ke vzdělávacím trendům v Evropě a mimořádnou pozornost tak u žáků budeme věnovat rozvoji kompetencí, které jsou pro život v jednadvacátém století nezbytné. Především však vybudování dostatečného základu pro celoživotní vzdělávání se, získání zdravého sebevědomí, rozvíjení kritického myšlení a schopnost sebehodnocení.

Základní a nejvýznamnější vzdělávací a výchovné cíle, a to poznávací, kde půjde zejména o dovednosti a kompetence vedoucí k aktivnímu učení se, řešení problémů, komunikaci, získání potřebných sociálních i občanských dovedností a cíle hodnotové, orientované k formování osobnostních rysů a mravních vlastností žáků.

Z hlediska konkrétních forem práce se jedná o tyto aktivity:

 • tvořivé výukové metody
 • vedení žáků k odpovědnosti
 • vysokou kvalifikovanost pedagogů
 • otevřenost, rodiče mají po dohodě možnost kdykoliv se účastnit vyučování
 • problémy neskrýváme, vše s rodiči a dětmi řešíme (průběžně, tradiční účast žáků na
 • rodičovských schůzkách)
 • systematický rozvoj osobnosti dětí - partnerské vtahy se žáky, žákovský parlament školy
 • v případě potřeby individuální vzdělávání žáků (nadaných i se specifickými výukovými potřebami, odborné vedení zajištěné školním poradenským pracovištěm, toleranci při hodnocení postižených žáků)
 • pro budoucí prvňáčky ve spolupráci s přípravu na bezproblémový vstup do školy
 • bezplatnou odbornou logopedickou poradnu a nápravu pro žáky I. stupně
 • zdravé velké přestávky pro žáky v areálu školy a bezpečné prostředí - vše pod jednou střechou (mateřská škola, školní jídelna, školní družina, školní knihovna, tělocvična, vyčleněné prostory pro kroužky a zájmovou činnost)
 • zvýšené úsilí v prevenci a ochraně žáků před sociálně patologickými jevy (kouření, alkohol, drogy) systematickou osvětovou činností
 • vypracovaný systém pomoci dětem při náhlých zdravotních problémech (traumatologický plán Traumatologický plán [ 229.43kB] )
 • dobrou informovanost rodičů o práci školy, akcích žáků - školní časopis „Pírko", informační listy vedení školy, třídních učitelů, konzultace pro rodiče, partnerství ...
 • důslednou spolupráci s Radou školy a zřizovatelem Městem Husinec
 • spolupráci se školami v regionu i v zahraničí
 • povinnou výuku anglického jazyka od 3. ročníku
 • druhý jazyk (němčina) od 7. ročníku jako volitelný předmět

v 8. a 9.ročníku, individuální přípravu žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky na SŠ

 • shrnující předmět „Seminář a praktikum přírodovědných předmětů" v 9. ročník
 • shrnující předmět „Seminář a praktikum společensko vědních předmětů „ v 9.ročníku
 • předmět „Informatika a média" v 7. - 9. ročníku
 • „Praktikum výchovy k povolání" v 8. a 9.ročníku
 • rozšiřující předmět „Ekologie" v 6. až 8. ročníku
 • předmět Osobnostní sociální výchova a etika v 6. - 9. ročníku
 • plavecký kurz pro žáky I. stupně, soustředění třídních a sportovních kolektivů, exkurze a poznávací školní výlety pro žáky
 • realizace zajímavých projektů pro žáky v rámci vyučování i ve volném času (Husinec - naše město, Zvykoslovné slavnosti regionu, Klub cestovatelů, Naši významní rodáci, Turisté jsou v Husinci vítáni, Strom regionu, Zdravé dny ve škole, Halloween, Miss školy, Den dětí, Superstar školy, školní sportovní soutěže, Dny evropské kuchyně, okresní turnaj ve vybíjené o „Pohár starosty Husince", řadu tradičních sportovních soutěží školy, pestrý čas vánoční ve škole aj.
 • tradiční kroužky zájmové činnosti sportovního, společenského a estetického charakteru.

 

 

Copyright 2013
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Realizace: Euro Grid Support Center s.r.o.