Školní vzdělávací program ZV"Komunitní škola"

Vzdělávací program školy

Základní myšlenkové schéma „Komunitní školy" je úzce vázáno na úkol plnit společenskou objednávku ve věcech vzdělávání. Každý pedagog, rodič, žák má právo se vyjadřovat ke kurikulu „své" školy, podílet se podle svých možností a schopností na realizaci a být systematicky nápomocen na spolurozhodování o životě školy.

Sama škola podílející se na vzdělávání a výchově musí být školou stále se učící a tyto kvality předávat žákům i občanům v obci v rámci nabídky celoživotních vzdělávacích cest, ale i včas reagovat na požadavky, týkající se aspektů, jakou školu obec potřebuje pro své dorůstající generace.

Dokumenty

Komunitní škola - symbol živé obce 

„Je to koneckonců rodný kraj,

jímž a skrze nějž se učíme

milovati vlast a vzdělávání."

Josef Pekař 

Školní vzdělávací program Základní školy M. J. Husa a Mateřské školy v Husinci usiluje o to, aby škola v zájmu vytvoření a udržení demokratického charakteru společenství v obci a na základě otevřených vztahů, zpřístupnila veřejnosti, jejich zájmovým, církevním a vzdělávacím organizacím v rámci svých kompetencí (souhrn oprávnění a povinností) své aktivity a stala se tak přirozeným vzdělávacím, kulturně společenským a sportovním střediskem obce. 

Prostředky 

 1. Děti se učí ve škole šťastně a rozumně žít a to tak, že šťastně a rozumně žijí a tvoří.
  ŠVP ZV „Komunitní škola" z hlediska své filozofie respektuje myšlenku, že vzděláváním a výchovou se rozumí nastartování celoživotních procesů a kompetencí rozhodujících pro získání kvalifikace a uplatnění žáků v životě.
 2. Škola se identifikuje s obcí a pomáhá jí.
  ŠVP ZV „Komunitní škola" dává najevo sounáležitost konkrétními kroky a činy vzdělávacího, společenského, kulturně výchovného, preventivního (prevence z hlediska zdraví, patologických jevů) a sportovního charakteru. Škola tak přispěje nejen ke zvýšení sebevědomí obce, ale i jejich občanů a možnostem jejich uplatnění.
 3. Škola reaguje na aktuální potřeby v obci.
  Prostřednictvím ŠVP ZV „Komunitní škola", vnímá a registruje aktuální potřeby, které vznikají v obci , přijímá každou výzvu k pomoci a vstřícně se snaží najít řešení, které by pomohlo (přenos žáci - rodiče , informace média, internet...) 
 4. Škola si uvědomuje, že její perspektiva je úzce vázána na přijetí poslání vzdělávacího centra obce v rámci nabídky celoživotního vzdělávání občanů.
  ŠVP ZV „Komunitní škola" vědomě respektuje tuto skutečnost, počítá s potřebnými aktivitami a opírá se o přesvědčení, že toto poslání bude oboustranným přínosem pro všechny partnery v obci. Dominantním aspektem pak bude zapojení rodin žáků do života školy, aby rodiče dokázali vnímat osobnost svých dětí v prostředí, v němž tráví významnou část dne. 
 5. Škola bude každý součinný krok uskutečňovat s perspektivou společného využití zabezpečení vzdělávacího , kulturně společenského a sportovního střediska obce (oblast organizační, materiální, prostorová).
  ŠVP ZV „Komunitní škola" bude v rámci rozhodování vždy respektovat hledisko, jak dotyčná akce, věc, materiální zabezpečení, bude sloužit nejen žákům, ale i občanům. Uvnitř školy učitelům, zaměstnancům a rodičům, vzdělávacím zařízením v obci, jejich skupinám a zájmovým organizacím, ale i další školám. Jedná se zejména o tyto složky a využívání materiálního a prostorového vybavení školy - tělocvična, hřiště, dílny, odborné učebny, shromažďovací místnosti, klub, knihovna, poskytování odborných a poradenských služeb. Dojde tak nejen ke zvýšení efektivity investic do vybavení a chodu školy, ale i umocnění jejího poslání. 
 6. Škola používá takové škály forem a metod výuky, které předpokládají dominatní spoluúčast dětí a využívají spolupráci s dalšími partnery.
  ŠVP ZV „Komunitní škola" z hlediska učitelů, přijímá komunikaci a spolupráci jako jeden z nejdůležitějších principů činnosti školy a stejně tak nenahraditelnost společného hledání a nalézání (žáci, učitelé, rodiče, veřejnost). Neopominutelné jsou dovednosti a kompetence týkající se kooperativní výuky, prostředí vzájemné důvěry a úcty, partnerské vztahy mezi učitelem a žáky opřené o přirozenou autoritu a možné spolupráce s dalšími partnery (představitelé obce, odborníci, odborné instituce, státní organizace a orgány, rodiče, veřejnost ...).
  Demokratický duch je pro ŠVP „Komunitní škola" nezbytnou podmínkou při naplňování poslání vzdělávání a výchovy žáků a vytvoření podmínek pro možnost celoživotního vzdělávání občanů Husince. 
 7. K dominatním požadavkům, které musí působit celým vnitřním systémem hodnot a norem, patří prevence sociálně patologických jevů.
  ŠVP ZV „Komunitní škola" společnou strategií s rodinou , obcí, odbornými organizacemi, bude významným činitelem z hlediska výcviku v aplikacích psychologického, fyziologického, sociologického rázu, relaxačních a rekondičních technik v obraně před návyky nezdravého životního stylu. 
 8. Účinným nástrojem k uspokojování individuálních potřeb žáků a učitelů bude vyvážený denní režim a pohoda sociálního prostředí.
  ŠVP ZV „Komunitní škola" bude systematicky reagovat a zabezpečovat přirozené individuální potřeby komunity školy na všech úrovních. Pravidla jsou dána výsledkem všeobecné dohody ( řády školy ), která jsou známa a platí pro všechny stejně. Nedotýká se to však skutečnosti, vyjádřit své názory a postoje, prosadit svůj názor, vyjádřit se k řešení konfliktů, či odvrácení agrese.
  ŠVP ZV „Komunitní škola" jako program vzdělávání a osobního rozvoje, klade důraz na rozvíjení žádoucích humanistických postojů, dovedností a jejich kultivaci, toleranci a empatii. 
 9. Škola bude systematický dbát na zkvalitňování potřebné komunikace s rodiči, veřejností, odbornými a správními institucemi i ostatními subjekty v regionu.
  ŠVP ZV „Komunitní škola" zkvalitňováním této oblasti bude využívat potřebných informačních kanalů a tak pravidelně sdělovat své výsledky, záměry i problémy.
  Konkrétně se bude jednat o informace v médiích regionu (tisk, rozhlas ...), obecním zpravodaji, školním časopisu Pírko, bulletinech ředitelství školy, internetovém serveru školy www.zshusinec.cz, internetové databázi vzdělávacích subjektů ČR www.skoly-kurzy.cz a perspektivně internetu pro komunikaci s rodiči.
 

Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti