Charakteristika školy

Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec byla naposledy zařazena do sítě škol a školních zařízení s účinností od 1.1.2009 ( č.j. 24396/2008-21). Dále MŠMT posoudilo dne 25.11.2008 žádost Města Husinec ve věci návrhu na zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a s účinností od 1.ledna 2009 zapsalo do školského rejstříku zřizovatele Město Husinec ( dříve Obec Husinec).

Budova funkcionalistického charakteru školy je propojena chodbou s pavilonem tělocvičny a celý komplex je usazen do rozsáhlého pozemkového komplexu školní zahrady a tří hřišť. Vlastní budova školy díky promyšlené koncepci našich předků stále odpovídá kritériím provozu a postupná modernizace a pravidelná údržba ( 1992 - plynová kotelna, 1995 - krytina střechy tělocvičny, 1996 - rekonstrukce školní kuchyně, 2000 - modernizace sociálních zařízení školy, 2001 - vybudování počítačové učebny, 2002 - propojení kanalizace na obecní řád, 2003 - výměna oken a vstupních dveří v celé budově školy, úprava parketové podlahy protiskluzovým nátěrem v tělocvičně školy, 2004 - modernizace školního klubu, 2005 - úpravy školní kuchyně s vestavbou nového výtahu na stravu pro MŠ a velkokapacitního bojleru na teplou vodu, částečná oprava asfaltové komunikace kolem školy, 2006 - zpracování projektové dokumentace multifunkční učebny v půdním prostoru, úprava a modernizace šaten a vstupní haly školy, 2007 - generální oprava osvětlení v tělocvičně školy, 2008 - osazení ústředního topení termoregulační ventily, výměna krytů topení ve ŠJ a MŠ, 2009 - modernizace žákovské a učitelské knihovny, počítačové a interaktivní učebny, zpracování projekce environmentální školní zahrady a učebny, nové nátěry dveří v celém objektu školy, 2010 - úpravy školní zahrady a stavba exteriérové učebny včetně zážitkového labyrintu v návaznosti na projekt „Komunitní škola - symbol živé obce", financovaný z prostředků EU a rozpočtu ČR, 2011 vymalování tříd a chodeb školy, zřízení malé počítačové učebny pro I. stupeň v kmenové třídě 3.ročníku, instalace data projektorů s automatickými projektovými plátny ve všech třídách školy, modernizace počítačového parku z tříletého projektu EU a MŠMT „Peníze školám" (zahájen 1.4. 2011), 2012 oprava podlahové krytiny v MŠ včetně modernizace interiéru, instalace druhé interaktivní tabule z prostředků projektu „Peníze školám", příprava projektu rekonstrukce ústředního topení byla dokončena v srpnu 2013). V samotném průběhu školního roku 2013-14 byla realizována úprava a vybavení šaten II.stupně ZŠ a připravena projekce na zateplení budovy školy a přístavbu 1.třídy MŠ.

 

Roku 2013 byla ukončena plánovaná rekonstrukce budovy základní a mateřské školy. Jednalo se především o zateplení fasády, půdy, výměnu vchodových bočních dveří. Novou přístavbou byla navýšena kapacita MŠ na 62 dětí. Přístavba byla kompletně vybavena jako další třída mateřské školy.
V souvislosti s projektem Modernizace vybavení pro technické a přírodovědné vzdělávání proběhla rekonstrukce učebny žákovské kuchyňky - položení nové podlahové krytiny, příprava učebny na novou kuchyňskou linku (příprava el. připojení spotřebičů, odpady, odvětrávání, obklady). V kabinetu chemie došlo k výměně osvětlení, elektroinstalace, vodoinstalace a obnově obložení, v učebně 9. třídy byla opravena vodoinstalace včetně nového obložení. Dále proběhla výměna vodoinstalace a přívod odpadů v učebně dílen. Nářaďovna - výměna vodoinstalace a obkladů ve sprchovém koutě a na WC dívky. Částečná obnova obložení obou WC chlapců v budově školy, 2013 - vymalování školní kuchyně a chodeb budovy školy.
Zahájeny přípravné práce na ochranném oplocení areálu školy.

Toto vše bylo řešeno v návaznosti na systematickou koncepci údržby a revizí a zabezpečuje dlouhodobě bezproblémový provoz zařízení.

Specifikou naší školy je nižší počet žáků ve třídách, příjemné prostředí pro výuku, sladění kmenových tříd s odbornými učebnami a zaměření vzdělávání žáků na přitažlivé a interaktivní formy výuky. Vzhledem k rozmanité skladbě a dojíždějícím žákům se snažíme u všech podporovat a rozvíjet takové vědomosti, dovednosti , návyky a postoje, aby chodily žáci do školy rádi, cítili se ve škole dobře, zažili co nejvíce úspěchů a dokázaly respektovat jeden druhého. K dominantní myšlence a jednání pracovníků školy určitě patří přesvědčení : „Jsme tu pro děti a ne děti pro nás."
S touto koncepcí práce bezpodmínečně souvisí i stálá modernizace vzdělávací a materiální oblasti, kterou lze v současné době řešit zejména finančními podporami ve formě grantů.
Byl úspěšně uzavřen projekt EU-peníze školám. Bohužel byl v květnu 2013 ukončen projekt i RAMPS VIP III, který se týkal vytvoření podmínek pro poskytování služeb školního poradenského pracoviště, konkrétně dotace 0,5 úvazku pro speciálního pedagoga školy, včetně evaluačního materiálního vybavení a dalšího vzdělávání. Od června 2013 se podařilo na tento projekt navázat Rozvojovým programem MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a školských zařízeních. Díky tomuto projektu bude ve škole nadále nabízet své služby školní poradenské pracoviště v obvyklém rozsahu.
Škola se nově zapojila do projektu Modernizace vybavení pro technické a přírodovědné vzdělávání dotovaného Regionální radou regionu soudržnost Jihozápad. Projekt je zaměřen na přírodovědné (přírodověda, chemie, fyzika, zeměpis) a technické dovednosti.

Ve Školním vzdělávacím programu základního vzdělávání „Komunitní škola", platném od 1. 9 .2007, koncepčně usilujeme o to, aby žáci v průběhu devítileté školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání a zázemí vyzrávajícího mladého člověka , který je schopen samostatně myslet a jednat v souladu s obecně uznávanými životními a mravními hodnotami. Vzdělávací program základního vzdělání zdůrazňuje i pevné osvojení podstatných poznatků a jejich těsné spojení s funkčními dovednostmi (kompetencemi) a schopnostmi aplikace při řešení běžných životních situací.

 

Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti