Historické okénko

Historie školství v Husinci (výpis z kroniky)

Nejstarší písemný doklad o existenci školy v Husinci se zachoval z roku 1555, kdy purkmistr v dopise Vilému z Rožmberka píše, že: ".....Ondřej Sup kromě písařské služby také dítky naše velmi pilně vyučuje.....". Husinecké děti se tenkrát učily ve staré stodole, která sloužila jako školní učebna.

V roce 1665 přišel do Husince městský písař a učitel Jan Leopold Germani - Písecký, který kromě písařské a učitelské práce zde v roce 1686 založil první obecní kroniku a pečlivě ji po celou dobu působení zde vedl. Za doby jeho působení došlo v roce 1697 k postavení nové školy v Husinci, a to na místě staré fary, mezi domy Víta Neužila a Pavla Šobra. Tato původní škola sloužila po mnohých nutných opravách až do roku 1789, kdy vrchnost konečně povolila stavbu nové školy. Stará budova byla zbořena a začalo se s pracemi na stavbě nové jednopatrové budovy na tomto místě. Vrchnost poskytla stavební materiál, obyvatelé Husince a přiškolených obcí byli povinni provést potřebné ruční práce a museli dodat povozy na dovoz staviva. Nová škola byla dokončena v roce 1790. V té době zde působil jako učitel Jan Pehel. Do školy chodilo 152 dětí a on sám si musel platit učitelského pomocníka, aby stačil vykonávat funkci městského písaře a učitele zároveň. Jeho nástupcem se v roce 1826 stal jeho syn Gracian Pehel, který zde učil až do své smrti.

Husinec se dočkal výstavby nové školy v roce 1895, a to na místě původní staré školy, která už byla velmi zchátralá. V nové školní budově bylo 5 tříd a byt řídícího učitele, jímž byl Tomáš Šobr. Pro zajímavost uvádíme, že ve školním roce 1897/98 navštěvovalo tuto školu 343 dětí. Školní budova se zachovala dosud. V roce 1929 zde byla otevřena měšťanská škola, jejímž ředitelem byl Josef Slípka, a protože školní místnosti nestačily, byl v budově zrušen učitelský byt a byly využívány i jiné prostory v obci pro vyučování dětí (např. šatna kina, místnosti ve vile Eliška apod.). Tento stav nedostatku učeben trval po celá 30.léta, během války i po ní. Po mnoha jednáních ve vládě bylo v roce 1947 rozhodnuto o výstavbě nové školní budovy za obcí směrem na Vimperk, která byla po dvouletém budování slavnostně v roce 1950 uvedena do provozu. Stávající budova původní školy v Komenského ulici byla převzata nově vzniklým odborným učilištěm pro pekařské učně a až do přístavby bočního traktu základní školy v roce 1963 zde byla umístěna mateřská škola.

Obrazová dokumentace

Husinecká kronika - úvodní strana Husinecká kronika – ze zápisů husineckých kantorů a měšťanů (vydal Okresní archiv v Prachaticích v roce 1986).

První návrh budovy školy z roku 1931 První, velice pokrokový návrh na budovu školy z roku 1931.

Druhý návrh budovy školy z roku 1938 Druhý návrh na budovu školy v Husinci z roku 1938, který se nerealizoval vzhledem k blížící se II. světové válce.

Návrh průčelí a východního průčelí stavby školy z roku 1948 Návrh průčelí a východního průčelí stavby školy z května 1948.

Posudek o umístění školy v Husinci Posudek odborné firmy k umístění školy v Husinci (září 1945).

Archivní snímek ze stavby školy v roce 1950 Archívní snímek ze stavby školy v roce 1950.

Foto stavebních dělníků z roku 1950 Skupinové foto stavebních dělníků z roku 1950, kteří realizovali stavbu školy.

Pozvánka na otevření školy v Husinci Pozvánka na slavnostní otevření nové školy v Husinci

 

Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti