Identifikační údaje

 
Název právnické osoby Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec
Právní forma školy Příspěvková organizace
Sídlo Kostnická ulice 227, 384 21 Husinec
Obor vzdělávání 79-01-C/01 Základní škola (č.j. 37 282/2005-21)
studium denní, délka studia: 9 r. 0 měsíců,
základní škola s I. a II. stupněm a mateřskou školou,
vyučovací jazyk český
Vzdělávací program Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání „Komunitní škola"
Počet žáků školy ZŠ - kapacita 270, MŠ - 62, ŠD - 56
Školní jídelna Kapacita - 300 jídel
Počet oddělení ŠD 2
Počet tříd MŠ 2 (2 celodenní)
Živnostenský list hostinská činnost (IČO 472 58 365)
IČO školy 47 258 365
Číslo účtu Moneta Prachatice - 249257928/0600
Identifikátor zařízení 600 063 062
IZO ZŠ 047 258 365
IZO MŠ 107 534 177
IZO ŠD 114 700 133
IZO ŠJ 102 487 847
REDIZO 600 063 062
Datová schránka yp6mc5f
Pověřenec pro ochranu osobních údajů Iva Bernardová, email: mesto@husinec.cz
tel.: 388 331 101

Telefon:

 • ředitelna - 388 331 234
 • sborovna II.st- 388 331 177
 • sborovna I.st. -474 770 463
 • ekonomický úsek - 474 770 460
 • MŠ - 474 770 461, 474 770 462
 • školní jídelna - 474 770 460, 388 331 215

Mobil:

 • ředitelna - 778 139 993
 • sborovna - 603 188 917
 • školní družina - 731 187 708, 778 139 994

E-mail:

Web:

 
Zřizovatel Město Husinec, IČO 00 250 449
Sídlo Prokopovo náměstí 1, 384 21 Husinec
Telefon 388 331 218; 388 331 101
E-mail mesto@husinec.cz

Vedení školy:

 • Mgr. Eva Zemanová - ředitelka školy
 • Mgr. Marian Jungwirth - zástupce ředitele školy
 • Bc. Vendulka Pěstová - zástupce ředitele školy pro MŠ

Rada školy:

 • Ing David Kudýn - předseda, člen rady
 • Ing. Václav Heinzl - člen rady
 • Jana Tesárková - člen za rodičovskou veřejnost
 • Mgr. Zdenka Nová - jednatel, člen za pedagogický sbor
 • Mgr. Angelika Tesařová - člen za pedagogický sbor
 • Mgr. Pavla Chánová - člen za rodičovskou veřejnost

Datum zahájení činnosti školy: 5.listopad 1950 (z hlediska historie školství v Husinci L.P. 1555), činnost mateřské školy byla zahájena dne 10.9.1963.

Základní škola byla rozhodnutím Obecního úřadu v Husinci dnem 1. 1.1993 zřízena jako příspěvková organizace s plnou právní subjektivitou (schváleno dne 30.11.1992 na zasedání obecního zastupitelstva). Toto rozhodnutí bylo potvrzeno vydáním Zřizovací listiny s datem 30.11.1992 a Statutární listiny dne 1.2.1993 Obecním úřadem v Husinci.

Škola byla Školským úřadem Prachatice oficiálně zařazena do sítě škol s účinností od 12.3.1996 pod č.j.: 47/1996-01 pod názvem Základní škola Mistra Jana Husa Husinec, okres Prachatice s identifikačním číslem (IZO) 047 258 365.

Dnem 1.ledna 2003 došlo ke změně zařazení MŠMT ČR - č.j.: 22 946/03-21, a to následovně:

 • identifikátor zařízení 600 063 062 ,
 • potvrzen byl název školy Základní škola Mistra Jana Husa Husinec, okres Prachatice a její součásti
 • mateřská škola IZO 107 534 177 (kapacita 62 dětí),
 • základní škola IZO 047 258 365 (kapacita 270 žáků),
 • školní družina IZO 114 700 133 (kapacita 56 žáků),
 • školní jídelna IZO 102 487 847 (kapacita 300 jídel).

Dne 1.března 2003 vzniklo vydáním Živnostenského listu škole živnostenské oprávnění na „hostinskou činnost" IČO 472 58 365.

S účinností od 16. ledna 2006 byl do školského rejstříku zapsán nový název právnické osoby Základní škola Mistra Jana Husa a Mateřská škola Husinec - obor vzdělávání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělávání 79-01- C Základní vzdělávání, 79-01-C/001 Základní škola, studium denní, délka studia: 9 r.0 měsíců (č.j. 37 282 2005-21).

Od školního roku 2007/2008, vstupuje v 1. a 6. ročníku v platnost nový ŠVP ZV „Komunitní škola", vycházející z RVP ZV, č.j. 31 504/2004-22, ve znění úpravy č.j. 27 002/2005-22 a č.j. 15 523/2007-22

ŠVP ZV „Komunitní škola" realizován v 1.-9. ročníku školy.

 

Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti