Školní vzdělávací program

Smysluplnost vzdělávání

Učební plán i učební osnovy ŠVP ZV „Komunitní škola" byly zpracovány v návaznosti na zkušenosti a potřeby praktikovat a uplatňovat prvky klasického i moderního vyučování, včetně využití poznatků žáků a nabytých vědomostí v praktické rovině. Zvyšování funkční gramotnosti prostřednictvím vzdělávacího obsahu učebního plánu školy reaguje na nejdůležitější potřebné životní kompetence - čtenářskou, matematickou, informační, sociální a přírodovědnou gramotnost žáků, včetně schopnosti komunikace v cizích jazycích. Specifika ŠVP ZV „Komunitní škola" je rozpracována v další kapitole tohoto materiálu. Nutné je se však i soustředit zejména na výchovu žáků k větší samostatnosti, manuelní zručnosti a zodpovědnosti.


V případě žáků s riziky neúspěšnosti, škola prostřednictvím poradenského pracoviště a jeho konzultačního týmu, identifikuje a eviduje vzdělávací potřeby těchto jedinců a zajišťuje jim průběžnou podporu při vzdělávání. Škola se zapojuje do řady projektů a vzdělávacích činností i mezinárodního významu (centrum regionu - AŠSK, literárního a výtvarného projektu „Evropa ve škole", spolupráce s partnerskou školou v Beatenbergu ve Švýcarsku, organizační a ediční činnost v rámci oslav M.J.Husa, „Dny evropské kuchyně" ve školní jídelně apod.).

Talentovaní žáci a kolektivy jsou individuálně připravováni na soutěže a olympiády a stejná péče je věnována i žákům s poruchami učení.


Za vážný nedostatek lze považovat klesající zájem žáků a ochotu ke spolupráci s učiteli ve vyšších ročnících. Někteří žáci špatně chápou i pojem demokracie a prosazují pouze svá práva.

V návaznosti na morální a etický kodex žáků, promítající se i do jejich dalšího života, se stalo důležitým materiálem „ Školní desatero komunitní školy" a následně „Desatero ekologické", neboť ochrana životního prostředí se v současnosti stává a stala jednou ze základních priorit a potřeb společnosti. Toto se ve velké míře dotýká i školního prostředí, kde tyto skutečnosti jsou umocněny výchovou a přípravou mladé generace na tyto úkoly přímo životního charakteru.


Školní desatero Komunitní školy

 1. Do školy přicházíme vždy včas a v dobré náladě.
 2. Dbáme na upravenost a slušné oblečení.
 3. Přicházíme připraveni a ochotni se učit.
 4. Vzájemně se respektujeme a ceníme si názorů druhých.
 5. Jsme vždy zodpovědní za své chování a činy.
 6. Jsme ohleduplní a taktní ke každému.
 7. Jsme hrdí na výsledky své práce a úspěchy školy.
 8. Pečujeme o školu a její okolí.
 9. Potrpíme si na dobré mravy a způsoby chování.
 10. Vzájemně si pomáháme.

Ekologické desatero Komunitní školy

 1. Vážíme si života a ctíme zákony přírody.
 2. Jsme ohleduplní a citliví k ostatním lidem.
 3. Z hlediska života, chápeme své místo v biosféře.
 4. Myslíme v souvislostech a domýšlíme důsledky svých činností v životním prostředí.
 5. Dodržujeme zákony na ochranu prostředí a toto požadujeme i od ostatních lidí.
 6. Chráníme své zdraví a zdraví ostatních.
 7. Hledáme, upozorňujeme a uplatňujeme své možnosti při ochraně a zlepšování životního prostředí.
 8. Udržujeme čistotu, pořádek a aktivně pečujeme prostředí v němž žijeme.
 9. Učíme se vnímat krásu, milovat přírodu a pomáhat ostatním.
 10. Uvědomujeme si vždy svou občanskou a lidskou odpovědnost ve vztazích k životnímu prostředí, a to v zájmu naší současnosti i budoucnosti.
 

Copyright 2013-2023
ZŠ Mistra Jana Husa
a MŠ Husinec
Přístupnost: Prohlášení o přístupnosti